Disclaimer

Reacties op Singlessite.nl heten wij uiteraard zeer van harte welkom.

Wel zijn er een paar spelregels:

• De reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder de reactie wordt geplaatst (on-topic).
• De reactie moet kort en bondig (max. 300 woorden) zijn geformuleerd.
• De reactie moet in het Nederlands geschreven zijn.
• De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn.
• De reactie mag niet voornamelijk hoofdletters bevatten.
• De reactie mag niet veel tik- en spelfouten bevatten.
• De reactie mag niet onder een evident valse naam worden gepost (bijvoorbeeld J.P. Balkenende of koningin Beatrix).
• De mening van andere bezoekers moet worden gerespecteerd.
• De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
• De reactie mag niet nodeloos kwetsen, beledigen, discrimineren of haat zaaien.
• De reactie mag niet de eer of goede naam van derden opzettelijk aantasten (smaad).
• In de reactie mogen geen leugens verspreid worden (laster).
• De reactie mag geen inbreuk plegen op auteursrecht, merkrecht, portretrecht, citaatrecht of andere rechten van derden.
• De reactie mag geen privé-gegevens van derden bevatten.
• De reactie mag geen commerciële boodschappen of spam bevatten.
• De reactie mag geen illegale of dubieuze zaken bevatten.

De beheerder van Singlessite.nl behoudt zich het recht voor reacties die niet voldoen aan deze spelregels te weigeren dan wel te verwijderen. Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt niet gecorrespondeerd. De beheerder behoudt zich ook het recht voor reacties in te korten.

Aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van informatie die door derden is geplaatst op Singlessite.nl wordt door Singlessite.nl niet aanvaard. Schade voortvloeiend uit een negatieve reactie kunnen op de plaatser van de reactie worden verhaald. Alle rechten zijn voorbehouden aan Singlessite.nl.

Informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Singlessite.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Singlessite.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Singlessite.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of de internet-provider.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Singlessite.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Singlessite.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Singlessite.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Singlessite.nl verkregen is. Singlessite.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Singlessite.nl verkregen informatie.

De informatie op Singlessite.nl wordt meerdere malen per week aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

De resultaten van onze onderzoeken, gepubliceerde persberichten en artikelen mogen enkel gebruikt worden voor externe publicatie mits Singlessite.nl als duidelijke en correcte bronvermelding wordt opgenomen.

Online Magazine Singlessite
Postbus 6038
4900 HA Oosterhout (NB)